Aktuálně

11.listopadu 2011
Vítejte na zcela nové webové prezentaci společnosti Maty Transport. Doufáme, že se Vám prostředí internetových stránek líbí a budete se tu cítit nejen pohodlně, ale i jako doma a budete se sem rádi vracet.
více aktualit ›››

Poptávkový formulář

Chcete využít našich nízkonákladových přepravních služeb a rádi byste nezávazně věděli, kolik Vás bude stát přeprava?
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře a my Vám obratem sdělíme bližší informace. Těšíme se na společnou spolupráci.

Přepravní podmínky pro objednatele

1. Úvodní ustanovení
Maty Transport, s.r.o., IČ 876 099 16, sídlem Lipovská 440/17, CZ 155 21 Praha 5, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, 50093 (dále jen odesílatel) zajišťuje zasílatelské služby, obstarává přepravu věcí, zboží aj. více ›››

Přepravní podmínky pro dopravce

Podmínky přepravy
Přeprava se uskuteční dle všeobecných přepravních podmínek CMR, vč. CMR-pojištění nákladu minimálně ve výši 1.000.000Kč. Konkurenční vystupování je zcela nepřípustné a bude sankcionováno neuhrazením faktury za provedení přepravy. Nutné zajistit neutrální jednání. Po ukončení přepravy zašlete více ›››

Ke stažení

Identifikační dokumentace, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení o pojištění a jiné listiny více zde ›››

Přepravní podmínky pro objednatele služeb u společnosti MatyTransport

1. Úvodní ustanovení
Maty Transport, s.r.o., IČ 876 099 16, sídlem Lipovská 440/17, CZ 155 21 Praha 5, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, 50093 (dále jen odesílatel) zajišťuje zasílatelské služby, obstarává přepravu věcí, zboží aj.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi odesílatelem a dopravcem vzniká na základě uzavření přepravní smlouvy, jež podepsaly obě smluvní strany nebo na základě potvrzené objednávky přepravy, když potvrzením objednávky je přepravní smlouva rovněž uzavřena. Objednávku přepravy dopravce potvrdí odesílateli písemně, mailem nebo faxem, přičemž potvrzením objednávky dopravce potvrzuje, že se seznámil s těmito přepravními podmínkami a souhlasí s tím, že smluvní vztah se jimi řídí. Přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem potvrzení objednávky přepravy.

3. Právní úprava
V případě, že se jedná o druh přepravy, na který dopadá Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě uveřejněna ve Sbírce zákonů jako vyhl. č. 11/1975 Sb. (dále jen Úmluva), a to dle čl. 1 Úmluvy, řídí se právní vztahy vzniklé z přepravy touto Úmluvou, ust. Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a těmito přepravními podmínkami.

4. Předmět přepravy - zásilka
Předmět přepravy je určen v objednávce přepravy nebo v přepravní smlouvě. Předmět je identifikován názvem, počtem kusů a určením hrubé hmotnosti zásilky. V případě, že je nutno bližší určení je předmět přepravy určen také rozměry jednotlivého přepravovaného zboží či zásilky.

5. Povinnosti dopravce

5.1. Dopravce je povinen naložit předmět přepravy v místě a v termínu určeném v objednávce přepravy. Dopravce je povinen naložit a přepravit předmět přepravy v takovém rozsahu, množství a objemu v jakém je předmět přepravy určen v objednávce přepravy či v přepravní smlouvě. Dopravce je povinen ihned po nakládce zkontrolovat, zda údaje na nákladním listu CMR souhlasí s údaji sjednanými v přepravní smlouvě nebo objednávce. V případě porušení této povinnosti hradí dopravce jakékoli náklady vzniklé odesílateli z důvodu porušení této povinnosti, a to v celém rozsahu.V případě, že dopravce nezajistí přepravu celého předmětu zásilky, je povinen odesílateli nahradit veškeré náklady, které odesílateli na základě vadného resp. neúplného (co do množství, objemu, rozsahu) doručení předmětu zásilky vznikly, především je povinen uhradit náklady náhradní přepravy, a to v celém rozsahu. Dopravce odpovídá za veškeré výlohy a náklady, které vzniknou odesílateli v důsledku vadné přepravy, především pokud nebude přeprava provedena včas a řádně dle objednávky nebo přepravní smlouvy.

5.2. Přímý kontakt se zákazníkem bez souhlasu odesílatele není dovolen. Za porušení této povinnosti je odesílatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši stotisíckorunčeských. Dopravce je povinen předat zboží příjemci uvedenému v objednávce či v přepravní smlouvě (shodně uvedenému v nákladním listu), je-li určena konkrétní osoba, je dopravce povinen zboží předat této osobě.

5.3. Dopravce není oprávněn bez předchozí dohody s odesílatelem provést překládku zásilky, přikládku jiné zásilky ani změnit SPZ vozidla, jež má přepravu realizovat.

5.4. Dopravce je povinen zajistit, aby řidič vozidla, jež realizuje objednanou přepravu měl k dispozici mobilní telefon pro případ potřeby komunikace odesílatele s řidičem. Dopravce je povinen sdělit číslo mobilního telefonu řidiče odesílateli předem.

5.5. Dopravce je povinen při jakékoli nejasnosti, problému, komplikaci týkající se přepravy ihned tuto skutečnost oznámit odesílateli a zjistit jeho stanovisko k věci. Dopravce dále postupuje dle pokynů odesílatele.

5.6. Dopravce je povinen zajistit nákladku i vykládku zboží v termínu stanoveném ve smlouvě, rovněž je povinen přepravit celý objem zásilky. Dopravce odpovídá za ztrátu či zničení zásilky.

5.7. V případě, že dle přepravní smlouvy mají být palety vráceny, je dopravce povinen doručit nejpozději do 10 dnů ode dne vykládky zboží palety zpět na místo nakládky, případně na místo určené v objednávce, či přepravní smlouvě. V případě, že takto dopravce neučiní, má odesílatel právo náklady za nevrácené palety účtovat na vrub dopravce.

5.8. V případě přepravy do zemí mimo EU je nutno list CMR opatřit razítkem pohraničního celního úřadu a celního úřadu místa určení. Dopravce je povinen toto zajistit.

6. Ostatní ujednání

6.1. Odesílatel nehradí dopravci náklady, které mu vzniknou v souvislosti s čekáním na nákladku nebo výkladku zásilky.

6.2. Dopravce je povinen zaslat odesílateli fakturu za přepravu ve dvojím vyhotovení. K faktuře je nutno doložit potvrzený originál listu CMR, potvrzený dodací list, a to nejpozději do 10 dnů ode dne vykládky. Dopravce bere na vědomí, že platba faktury bude připsána na účet dopravce nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení uvedených dokladů. V případě, že platba bude provedena ihned po obdržení listu CMR ujednává se skonto 5 % z ceny bez DPH.

7. Smluvní pokuty
V případě porušení povinnosti dopravce provést dopravu ve stanovené lhůtě, stanoveném rozsahu a objemu, dále v případě překročení dodacích lhůt, v případě ztráty části nebo celé zásilky či v případě poškození zásilky je dopravce povinen uhradit odesílateli smluvní pokutu ve výši stotisíckorunčeských. Náhrada škody tímto není dotčena.

8. Závěrečné ustanovení
Veškeré spory, které mezi odesílatelem a dopravcem nastanou, nebo mohou nastat, či jakékoliv jiné nároky budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, a.s., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců – www.sdruzenirozhodcu.cz. V případě, že se daný druh přepravy, jež je předmětem sporu řídí ustanovením Úmluvy (vyhl. 11/1975 Sb.), rozhodce rozhoduje podle této Úmluvy.V Praze dne 1.11.2011

Výše uvedené přepravní podmínky jsou platné od 1.1.2011Přečtěte si také
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO DOPRAVCE

© 2024, www.matytransport.cz, Desing, Code & SEO: Webday.cz